ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Chương trình liên kết 2+2 với Trường Đại học Angelo – Mỹ (ASU)
Chương trình liên kết 2+2 với Trường Đại học Angelo - Mỹ (ASU)
Đơn vị liên kết