ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Qui chế – Quy định
25/03/2016

Quy chế học vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ (2015): Xem chi tiết

Quy chế học vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ (cập nhật ngày 28/10/2016): Xem chi tiết

Quy định về việc hướng dẫn luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ (2017): Xem chi tiết

Qui trình xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ (cập nhật ngày 28/10/2016): Xem chi tiết

Qui trình tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ (cập nhật ngày 28/10/2016): Xem chi tiếtTải biểu mẫu

Thông báo thời gian học tập của học viên cao học  (06/12/2017): Xem chi tiết

Quy định quản lý và tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ (2017): Xem chi tiết

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (2017): Xem chi tiết

Quy định V/v xét cấp học bổng khuyến khích tiếp tục học trình độ thạc sĩ (28/02/2017): Xem chi tiết

Quy định chính sách khuyên khích học tập trình độ thạc sĩ (19/08/2020): Xem chi tiết

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (2021): Xem chi tiết

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (2021): Xem chi tiết

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (2023): Xem chi tiết

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (2023): Xem chi tiết

Thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo:

Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ: Xem chi tiết

Thông tư số: 08/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ: Xem chi tiết

Thông tư số: 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học: Xem chi tiết

Thông tư số: 23/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ: Xem chi tiết

Thông tư số: 18/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ: Xem chi tiết

Thông tư số: 02/2022/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ: Xem chi tiết

Đơn vị liên kết