ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Giới thiệu về đào tạo trình độ Thạc sĩ
25/03/2016

Các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ:

1. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã ngành: 8850101

Quyết định: Số 5661/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2010

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
– Văn phòng: Lầu 9, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 562
– Website: http://iesem.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)

Cô Lê Hồng Thía – P. Viện trưởng (Email: lehongthia@iuh.edu.vn)

Cô Nguyễn Hoàng Mỹ – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0988411701, Email: giaovusdh.vmt.dhcn@gmail.com)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

2. Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 8520320

Quyết định: Số 5661/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2010

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
– Văn phòng: Lầu 9, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 546
– Website: https://iesem.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)

Cô Lê Hồng Thía – P. Viện trưởng (Email: lehongthia@iuh.edu.vn)

Cô Nguyễn Hoàng Mỹ – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0988411701, Email: giaovusdh.vmt.dhcn@gmail.com)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

3. Kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành: 8520103

Quyết định: Số 6226/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2014

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Cơ Khí
– Văn phòng: Lầu 2-3, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 176
– Website: http://fme.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Đức Nam – Trưởng khoa (Email: nguyenducnam@iuh.edu.vn)
Thầy Ao Hùng Linh – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0372576391, Email: aohunglinh@iuh.edu.vn)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

4. Kỹ thuật Hóa học

Mã ngành: 8520301

Quyết định: Số QĐ 54/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 163, 545
– Website: http://fce.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Quốc Thắng – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0983177314, Email: nguyenquocthang@iuh.edu.vn)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

5. Hóa Phân tích

Mã ngành: 8440118

Quyết định: Số QĐ 448/QĐ-ĐHCN ngày 12/01/2017

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 163, 545
– Website: http://fce.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Quốc Thắng – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0983177314, Email: nguyenquocthang@iuh.edu.vn)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

6. Kỹ thuật Điện

Mã ngành: 8520201

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Điện
– Văn phòng: Lầu 5, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 200
– Website: http://www.feet.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Trần Thanh Ngọc – Trưởng khoa (Email: tranthanhngoc@iuh.edu.vn)
Thầy Lê Văn Đại – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0901672689, Email: levandai@iuh.edu.vn)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

7. Kỹ thuật Điện tử

Mã ngành: 8520203

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Điện tử
– Văn phòng: Lầu 7, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 559
– Website: http://www.fet.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Mai Thăng Long – Trưởng khoa (SĐT: 0902698315, Email: maithanglong@iuh.edu.vn)

Thầy Nguyễn Tấn Lũy – P. Trưởng khoa (Email: nguyentanluy@iuh.edu.vn)
Cô Nguyễn Thị Hồng Hà – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0909500941, Email: nguyenthihongha@iuh.edu.vn)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

8. Công nghệ Thực phẩm

Mã ngành: 8540101

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
– Văn phòng: Lầu 4, Nhà F (F 4.09), Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 666
– Website: http://ibf.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Bá Thanh – Viện trưởng (Email: thanhngba@iuh.edu.vn)
Cô Lê Hương Thủy – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0979814088, Email: huongthuyle@gmail.com)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

9. Công nghệ Sinh học

Mã ngành: 8420201

Quyết định: Số QĐ 1923/QĐ-ĐHCN ngày 12/09/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
– Văn phòng: Lầu 4, Nhà F (F 4.09), Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 666
– Website: http://ibf.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Bá Thanh – Viện trưởng (Email: thanhngba@iuh.edu.vn)
Cô Lê Hương Thủy – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0979814088, Email: huongthuyle@gmail.com)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

10. Khoa học Máy tính

Mã ngành: 8480101

Quyết định: Số QĐ 54/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Thông tin
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà H, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 167
– Website: http://fit.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Huỳnh Trung Hiếu – Trưởng khoa (Email: huynhtrunghieu@iuh.edu.vn)
Thầy Lê Nhật Duy – P. Trưởng khoa (SĐT: 0773965536, Email: lenhatduy@iuh.edu.vn)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

11. Tài chính Ngân hàng

Mã ngành: 8340201

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Tài chính Ngân hàng
– Văn phòng: Phòng V1, Lầu 1, Nhà V, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 277
– Website: http://ffb.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng – Trưởng Khoa (Email: nguyenthimyphuong@iuh.edu.vn)

Thầy Phạm Ngọc Vân – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0946126467; Email: vanpn.iuh@gmail.com)

– Chương trình đào tạo: Hướng ứng dụng

12. Quản trị Kinh doanh

Mã ngành: 8340101

Quyết định: Số QĐ 6226/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2014

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Quản trị Kinh doanh
– Văn phòng: Phòng D3, Lầu 3, Nhà D, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 158
– Website: http://fba.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Thành Long – Trưởng khoa (Email:nguyenthanhlong@iuh.edu.vn)
Thầy Lưu Xuân Danh – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0909241148; Email: luuxuandanh@iuh.edu.vn)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

13. Kế toán

Mã ngành: 8340301

Quyết định: Số QĐ 448/QĐ-ĐHCN ngày 12/01/2017

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Kiểm toán – Kiểm toán
– Văn phòng: Lầu 3, Nhà D, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Số nội bộ: 852, 853, 234
– Email: khoaketoan@iuh.edu.vn
– Website: http://faa.edu.vn/
– Người phụ trách:

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng khoa (Email:nguyenthithuhien@iuh.edu.vn)
Thầy Huỳnh Tấn Dũng  – Phó trưởng khoa (Email:huynhtandung_kt@iuh.edu.vn)
Cô Nguyễn Ngọc Khánh Dung – Phụ trách quản lý SĐH
(SĐT: 0938380745, Email: khanhdung1608@yahoo.com.vn)

– Chương trình đào tạo: Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng

14. Kỹ thuật Ô Tô

Mã ngành: 8520130

Quyết định: Số 995/QĐ-ĐHCN ngày 20/05/2019

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Động lực
– Văn phòng: Lầu 4, Nhà X, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Số nội bộ: 181
– Email: faet@iuh.edu.vn
– Website: http://faet.iuh.edu.vn
– Người phụ trách:

Thầy Đặng Tiến Phúc – Phó trưởng Khoa – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0905297192 Email: dangtienphuc@iuh.edu.vn)

– Chương trình đào tạo: Hướng ứng dụng

15. Kỹ thuật Nhiệt

Mã ngành: 8520115

Quyết định: Số 1327/QĐ-ĐHCN, ngày 31/7/2023

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
– Văn phòng: Lầu 6, Nhà X, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
– Website: https://fhre.iuh.edu.vn/
– Điện thoại: (028) 38 940 390 – 196
– Email: fhre@iuh.edu.vn
Người phụ trách:
Cô Nguyễn Thị Tâm Thanh – P. Trưởng khoa (Email: nguyenthitamthanh@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Hoàng Khôi – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0937067115, Email: nguyenhoangkhoi@iuh.edu.vn)
Chương trình đào tạo:
Hướng nghiên cứu, Hướng ứng dụng.

16. Chuyên ngành Thương mai điện tử

Mã ngành: 8340101

Quyết định số: 303/QĐ-ĐHCN, ngày 26/02/2024

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Thương mại Du lịch – Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
– Văn phòng: Tầng 2 Nhà V, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
– Website: https://iuh.edu.vn/vi/don-vi-dao-tao-fi25/khoa-thuong-mai-du-lich-a1188.html
– Điện thoại: 028 38940390 – 221
Người phụ trách:
Thầy Bùi Thành Khoa-P.Trưởng khoa (buithanhkhoa@iuh.edu.vn)
Cô Vũ Thị Mai Chi-Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 091 4181875, Email: vuthimaichi@iuh.edu.vn)
Chương trình đào tạo
Hướng ứng dụng, Hướng nghiên cứu

17. Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 8220201

Quyết định số: 302/QĐ-ĐHCN, ngày 26/02/2024

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Ngoại ngữ – Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
– Văn phòng: Nhà B, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
– Website: https://ffl.iuh.edu.vn/
– Điện thoại: 028 38940390 – 151
Người phụ trách:
Thầy Nguyễn Trường Sa – Trưởng khoa
Email: nguyentruongsa@iuh.edu.vn
Chương trình đào tạo
Hướng ứng dụng, Hướng nghiên cứu

Đơn vị liên kết