ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ Kỹ thuật Điện tử
20/04/2022

1. Giới thiệu chung

– Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện tử (Electronics Engineering)

– Tên văn bằng: Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

– Trình độ: Tiến sĩ

– Mã ngành: 9520203

– Hình thức đào tạo: Chính quy

– Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Quyết định số 428/QĐ-BGDĐT, ngày 28/01/2021.

2. Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử có khả năng nghiên cứu và trình độ chuyên môn cao để đề xuất và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành với cam kết đảm bảo các vấn đề về đạo đức và sự phát triển bền vững, có kỹ năng nghiên cứu độc lập và dẫn dắt, định hướng các nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên ngành, có khả năng trình bày và phản biện các nội dung khoa học liên quan đến lĩnh vực điện tử.

3. Mục tiêu cụ thể

  • Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu và đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực điện tử.
  • Có khả năng tổ chức và định hướng nghiên cứu.
  • Có khả năng trình bày, công bố và phản biện các kiến thức liên quan đến kỹ thuật điện tử.
  • Cam kết đảm bảo vấn đề đạo đức học thuật và luôn hướng đến sự phát triển bền vững môi trường và con người

4. Khung Chương trình đào tạo

(Áp dụng đối với đối tượng NCS có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp phù hợp)

Xem chi tiết tại đây.

Đơn vị liên kết